شنبه 1398/6/2 - 16 : 11
گروه صنایع پتروشیمی

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات
گروه هلدینگ انرژی