پنج شنبه 1398/4/6 - 37 : 12
گروه صنایع پتروشیمی

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات
گروه هلدینگ انرژی
گروه صنایع نفت و گاز

نام شرکت

نوع مالکیت
محصولات اصلی تولیدی
مشخصات