photo11842448545

وزیر کشور در جریان بازدید از طرح انتقال پساب بجنورد: طرح انتقال پساب به پتروشیمی خراسان یادگار شهید جمهور است

وزیر کشور در جریان بازدید از طرح انتقال پساب بجنورد: طرح انتقال پساب به پتروشیمی خراسان یادگار شهید جمهور است