نام شرکت

درصد سهام

1

    شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

72

2

    صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر +

7

3

     شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین +

8

4

      آینده سازان رفاه پردیس +

4

5

     سهامداران حقوقی، سبدها و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

7

6

    سهامداران حقیقی 2
 

          تاریخ بروز رسانی: 99/12/25