شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

محصولات + درصد سهم تاپیکو از کل تولید کشور
10%

اتیلن

46%

اسید سیتریک

11%

پلی اتیلن

10%

پروپیلن

12%

متانول

7%

اوره

انتشارات
آخرین ویدئوها

آخرین ویدئوها

22 Videos
پیوندهای مرتبط