آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول)

آگـهـی منـاقـصه عـمـومـی (مـرحـله اول)

پروژه تأمین، تجهیز، نصب و راه اندازی دوربین ها و تجهیزات حفاظتی
آگهی مناقصه عمومی

دانلود اسناد مناقصه

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی ساختمان پاسداران

دانلود قرارداد

خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات حفاطتی پاسداران