آگهی مناقصه عمومی (مرحله اول)

آگـهـی منـاقـصه عـمـومـی (مـرحـله اول)

پروژه تامین، تجهیز، نصب و راه‌اندازی اتاق کنفرانس

دانلود قرارداد

پروژه تامین، تجهیز، نصب و راه‌اندازی اتاق کنفرانس

دانلود اسناد مناقصه

پروژه تامین، تجهیز، نصب و راه‌اندازی اتاق کنفرانس