محصولات

گروه صنایع پتروشیمی

شازند
ردیف پروژه ها نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 PVC شرکت پتروشیمی آبادان تن 171000 94.30 % 22.83 %
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2 اوره شركت پتروشیمی خراسان تن 295000 62.75 % 6.87 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
3 مونو اتیلن گلایکول شرکت پتروشيمی مرواريد تن 188000 71.56 % 12.05 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
4 پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون تن 99000 64.16 % 10.35 %
شرکت پتروشيمی جم
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
5 اتيلن شرکت پتروشيمی جم تن 865000 94.05 % 10.40 %
شرکت پتروشيمی مرواريد
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی باختر
شرکت پتروشیمی تبریز
6 پلی اتیلن شرکت پتروشيمی جم تن 432000 79.28 % 10.97 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت سرمایه‌ گذاری صنایع پتروشیمی PIIC
پتروشیمی باختر
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی تبریز
7 متانول شرکت پتروشیمی مرجان تن 1022000 40.31 % 12.13 %
شركت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خارک
شرکت پتروشیمی مارون
8 مخلوط زایلن ها شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 214000 95.52 % 11.18 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
9 پروپيلن شرکت پتروشيمی جم تن 145000 67.73 % 10.38 %
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
شرکت پتروشيمی ايلام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی تبریز
10 بنزن شرکت پتروشيمی نوری (برزویه) تن 116000 98.56 % 11.39 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی تبریز
11 اسيد استيك شركت پتروشیمی فن آوران تن 81000 100.00 % 46.04 %
شرکت پتروشيمی شازند (اراک)
12 MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت تن 65000 100.00 % 16.58 %
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
13 MEK شرکت پتروشیمی شیمی بافت تن 2000 100.00 % 66.40 %
14 دوده صنعتی شرکت دوده صنعتی پارس تن 17000 50.77 % 32.33 %
شرکت کربن ایران
15 استایرن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تن 35000 100.00 % 8.16 %
شرکت پتروشیمی تبریز
16 پلی استایرن شرکت پتروشیمی تبریز تن 15000 27.13 % 3.15 %

گروه صنایع نفت و گاز

ردیف پروژه ها نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 قير شرکت نفت پاسارگاد تن 1924000 67.05 % 33.63 %
2 روغن پايه شرکت نفت ایرانول تن 116000 19.18 % 9.45 %
3 فرآورده های پالایشگاهی شرکت نفت ستاره خلیج فارس بشکه در روز 235000 21.70 % 10.63 %

گروه صنایع تایر و لاستیک

ردیف پروژه ها نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 تاير شرکت گروه صنعتی بارز میلیون حلقه 6 46.67 % 20.15 %
شرکت یزد تایر
شرکت ایران یاسا و رابر

گروه صنایع سلولزی

ردیف پروژه ها نام شرکت واحد ظرفیت تولید تاپیکو سهم تولید در ایران سهم تولید با احتساب سهام تاپیکو
1 تيشو شرکت حریر خوزستان تن 31000 12.73 % 10.18 %
شرکت محصولات کاغذی لطیف
2 كاغذ شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) تن 129000 20.07 % 10.29 %
شرکت صنایع کاغذسازی کاوه
شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران
3 MDF شرکت صنایع چوب خزر کاسپین متر مکعب 69000 3.36 % 2.46 %
4 کارتن شرکت کارتن ایران تن 16000 2.13 % 0.19 %