اختتامیه دهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به میزبانی تاپیکو

اختتامیه دهمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی به میزبانی تاپیکو