بازدید دکتر افقهی از مجتمع پتروشیمی خراسان

بازدید دکتر افقهی از مجتمع پتروشیمی خراسان | 2 آبان 1402