بازدید مدیرعامل تاپیکو از خط تولید گروه صنعتی بارز کرمان

بازدید مدیرعامل تاپیکو از خطر تولید گروه صنعتی بارز کرمان