با همراهی نوروزی صورت گرفت / بازدید مدیرعامل تاپیکو از مجتمع پتروشیمی آبادان و ماهشهر