تعمیرات اورهال و راه اندازی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه

معرفی پروژه

  • تعمیرات اورهال و راه اندازی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه

باتوجه به متوقف شدن کارخانه اسید سیتریک با هدف احیاء کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه در جهت تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، تعمیرات اساسی ، همکاری در راه اندازی نهایی تا رسیدن به ظرفیت مطلوب واحد تولید اسید سیتریک کرمانشاه جهت تولید آغاز گردید.

نوسازی و بهسازی

EPC

کرمانشاه  شهر صنعتی فرامان