حضور دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو، مهندس حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان و جمع کثیری از کارکنان پتروشیمی خراسان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

  • صفحه اصلی
  • طرح ها و پروژه ها
  • حضور دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو، مهندس حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان و جمع کثیری از کارکنان پتروشیمی خراسان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

حضور دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو، مهندس حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان و جمع کثیری از کارکنان پتروشیمی خراسان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱