طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق

معرفی پروژه

  • طراحی، تامین و اجرای سیستم اعلام واطفای حریق

بالا بردن سطح ایمنی مخازن ذخیره ی خوراک و محصول و جلوگیری از توقف پیش بینی نشده ی تولید و امکان کنترل شرایط اضطراری در زمان وقوع حادثه اهداف پروژه میباشند، جهت بالا بردن سطح ایمنی مخازن ذخیره و همچنین سایت صنعتی، پروژه طراحی و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق بر  در دستور کار قرار گرفته است..

نوسازی و بهسازی

EPC

استان خوزستان، ماهشهر