طرح توسعه لاستیک بارز کرمان

معرفی پروژه

  • طرح توسعه لاستیک بـارز کرمان

افزایش تولید 44هزار تن انواع تایرهای رادیال تمام سیمی TBR & LTR ، رادیال سواری و راهسازی، ظرفیت تولیـد رادیـال بـاري از 28 هـزارتن در سـال بـه 58 هـزارتن یعنـی بـه میـزان 30 هـزارتن در سال توسعه خواهد یافت، ظرفیـت تولیـد رادیـال ســواري از 29 هــزار تــن درسـال بــه 40 هــزارتن یعنـی بــه میـزان 11 هزارتن در سال، ظرفیـت تولیـد تایرهـاي راهسـازي از 7/2 هـزارتن درسـال بـه 7/5 هـزار تـن یعنـی بـه میـزان 3 هزارتن در سال

توسعه ای

EPC

ساوه – شهر صنعتی کاوه – خیابان 13