مراسم تقدیر دکتر افقهی از مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی خراسان به عنوان صادرکننده نمونه ملی کشور

مراسم تقدیر دکتر افقهی از مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی خراسان بابت انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه ملی کشور