گزارش تصویری بازید مدیران ارشد شستا و تاپیکو از شرکت های زیر مجموعه در ماهشهر و آبادان

گزارش تصویری بازید مدیران ارشد شستا و تاپیکو از شرکت های زیر مجموعه در ماهشهر و آبادان