آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) مورخ 1401/05/30 و مجوز شماره 024-865848/014 مورخ 1401/03/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 81.500.000.000.000 ریال به مبلغ 101.500.000.000.000 ریال، منقسم به 101.500.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد.
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
به شماره ثبت 214880 و شناسه ملی 10420205695
به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) مورخ 30/05/1401 و مجوز شماره 024-865848/014 مورخ 09/03/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 81.500.000.000.000 ریال به مبلغ 101.500.000.000.000 ریال، منقسم به 101.500.000.000 سهم 1.000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد.
1- سرمایه فعلی شرکت: 81.500.000.000.000 ریال 
2- مبلغ افزایش سرمایه: 20.000.000.0000.000 ریال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه: 101.500.000.000.000 ریال 
4- ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال
5- تعداد سهام عرضه شده: 20.0000.000.000 سهم
6- نوع سهم: عادی با نام
7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
• مبلغ 20.000.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و یا آورده نقدی،
8- موضوع افزایش سرمایه : 
جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1401/05/30 تعداد 24 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
11- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.
12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند: 
• سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا ما به التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می‌باشد به حساب شماره 46738683 این شرکت نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی کد 370 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم،  با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی خیابان مرغاب پلاک 7 طبق 4 واحد 7 کد پستی 1553943331 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی خیابان مرغاب پلاک 7 طبق 4 واحد 7 کد پستی 1553943331 ، تحویل و رسید دریافت نمایند.
• سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی خیابان مرغاب پلاک 7 طبق 4 واحد 7 کد پستی 1553943331 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی خیابان مرغاب پلاک 7 طبق 4 واحد 7 کد پستی 1553943331 ، تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می‌باشد. 
13- درصورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
14- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
• با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید.
• سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص فعالیت شرکت، می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت به آدرس https://www.tappico.com مراجعه یا با شماره تلفن 021-42575000 تماس حاصل نمایند.
گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس https://www.tappico.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir  در دسترس می‌باشد.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(سهامی عام)

پیام بگذارید