افق چوکا روشن است و تاپیکو آماده سرمایه گذاری برای ایجاد خط ورق سازی و رونق واحد‌های مختلف تولیدی در چوکا می باشد

صبح روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو در معیت آقایان رکن آبادی رئیس هیئت مدیره تاپیکو، سیفیان (عضو هیئت مدیره تاپیکو)، نصراللهی مدیرعامل تاسیکو و جمعی از مدیران تاپیکو از واحدهای مختلف مجتمع چوکا بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی تاپیکو به نقل از روابط عمومی مجتمع چوکا صبح روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو در معیت آقایان رکن آبادی رئیس هیئت مدیره تاپیکو، سیفیان (عضو هیئت مدیره تاپیکو)، نصراللهی مدیرعامل تاسیکو و جمعی از مدیران تاپیکو از واحدهای مختلف مجتمع چوکا بازدید به عمل آورد.

در بخشی از این دیدار دکتر اسم خوانی با حضور در جلسه جمع بندی عنوان کرد:فق چوکا روشن است و تاپیکو آماده سرمایه گذاری برای ایجاد خط ورق سازی و رونق واحد‌های مختلف تولیدی در چوکا می باشد.

در ابتدای این جلسه مهندس کاظمی مدیرعامل شرکت چوکا طی سخنانی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ این مجتمع را بیان نمود.

پیام بگذارید