تاپیکو موفقیت های قابل توجهی داشته است

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، مهندس ابراهیم بازیان، مدیرعامل شستا در گفتگو با تلویزیون پتروشیمی ایران اظهارداشت: شستا یک نقش 3 وجهی را در ارتباط با هلدینگ هاش همراه دنبال میکند؛ وجه اول حمایت است؛ وجه دوم هدایت و وجه سوم نظارت. ما مدام عملکرد مدیران و فعالیت ها و برنامه عملیاتی آنها را رصد و گزارش می کنیم.

مهندس بازیان اظهارداشت: تاپیکو هم یکی از مجموعه هایی است که عملکردش و موفقیت هایش مورد ارزیابی قرار می گیرد . ما امروز بیشترین حمایت را از تاپیکو و مدیران این هلدینگ داریم.

بازیان افزود: طبیعی است مجموعه شستا پر حاشیه است شایعات همواره با شستا همزاد بوده است؛ ما به حواشی توجه نمی کنیم. تلاش ما این است که متن را مدیریت کنیم. لذا قطع به یقین ما حمایت خود را از مدیران و مجموعه شرکت های تاپیکو اعلام میکنیم و پیش از این نیز اعلام کرده ایم.

مدیرعامل شستا در پایان خاطرنشان کرد ارزیابی های ما نشان میدهد مجموعه تاپیکو توفیقات شایان و قابل توجه داشته است.

پیام بگذارید